Тази услуга включва проучване на възможностите за качествено реализиране на съответните имоти, анализиране на оптималните варианти за решение, проверка за постигане на заложените в Устройствените планове параметри на усвояване, мотивирани…

Необходимостта възниква при изгубени или унищожени строителни книжа и когато се налага да се проведат процедури по: установяване на площ и обем, покупко-продажба, паспортизация, делба, проектиране на преустройство, реконструкция,…

Анализът засяга естествени и природни дадености, технически, географски и комуникативни особености и качества, възможности и оптимизиране на усвояване и застрояване, очаквани устройствени параметри. Анализ на възможностите за застрояване според…

Възможностите, които предлагат различните програми на национално, европейско и световно равнище, са в състояние да дадат на Вашата организация ценна финансова подкрепа, чрез която за сравнително кратко време да реализирате своите…

DAV предлага интериорно проектиране на жилищни и обществени сгради, които могaт да са нови или съществуващи за ремонт и реконструкция. Нестандартни архитектурни решения съобразно конструктивните възможности на разработвания обект.

Close Menu