Градоустройствено проучване и проектиране

Тази услуга включва проучване на възможностите за качествено реализиране на съответните имоти, анализиране на оптималните варианти за решение, проверка за постигане на заложените в Устройствените планове параметри на усвояване, мотивирани предложение за допускане на процедура, изготвяне на проекта в необходимия обем.

Градоустройственото проектиране включва проекти ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – съответно:

» План за регулация;

» План за застрояване;

» Изменение на план за регулация;

» Изменение на план за застрояване;

» Работен устройствен план.

Процесът включва и защита по време на процедиране на проекта до влизане в сила на Заповед /Решение/ за влизане в сила.

Close Menu