Заснемане и възстановяване на строителни книжа

Необходимостта възниква при изгубени или унищожени строителни книжа и когато се налага да се проведат процедури по: установяване на площ и обем, покупко-продажба, паспортизация, делба, проектиране на преустройство, реконструкция, пристрояване или надстрояване, изготвяне на специализирани помощни схеми и др.

Предпроектни проучвания

Необходимостта възниква при по-големи и неясни инвестиционни намерения и обекти, когато е необходима предварителна финансова яснота на бъдещи строителни инвестиции, при неясна концепция за визия и съдържание на бъдещия обект, както и за функционалните му възможности. Тези проучвания са много добра основа за изготвяне на подробна програма за проектиране.

Проучване и подготовка преди проектиране

Това е възможност, която се налага, когато няма необходимост от предпроектни проучвания в подробен и графичен вид и се отнася за сравнително по-малки и средни обекти и сгради, при които е подходящо и възможно по аналитичен път да се направи подготовката на инвестиционното проектиране – програма за проектиране, проучване и параметри на усвояване, мотивирано предложение за издаване на „виза” /скица с указан начин на застрояване/.

Инвестиционно архитектурно проектиране

Основна за дейността функция, която представлява проучване и проектиране в подробен графичен и аналитичен вид на възложен обект само по част „архитектурна”. Предлага се като услуга, когато Възложителят има нужда само от архитектурен проект или когато към останалите специалности има отделно възлагане. Проектите могат да бъдат – нов индивидуален строеж, нов комплекс от строежи, пристрояване, надстрояване, преустройство, реконструкция, промяна на предназначение, определяне на предназначение и др.

Комплексно инвестиционно проектиране

Това е най-често ползваната услуга, която включва пълния комплект инвестиционни проекти по отделните специалности и представлява пълен продукт, с необходимия обем и съдържание за одобряване от специализираната администрация с цел достигане до издаване на Разрешение за строеж.

Close Menu