Нашите консултантски услуги

» Подготовка на проекти

» Управление на проекти

» Следпроектно обслужване

» Стратегически документи

» Бизнес планове, Анализи разходи ползи § Социално-икономически анализи

Възможностите, които предлагат различните програми на национално, европейско и световно равнище, са в състояние да дадат на Вашата организация ценна финансова подкрепа, чрез която за сравнително кратко време да реализирате своите стратегически цели и мечти. За да превърнете намерението в реалност, DAV ще поеме цялостната разработка на Вашето проектно предложение, във всичките му изискуеми аспекти:

» Ще разгледаме Вашата проектна идея и ще направим предварителна оценка на Вашата организация

» Ще намерим най-подходящите програми за Вас, Вашия бизнес и неговото устойчиво развитие

» Заедно с Вас, ще определим оптималния обхват, цел и дейности на Вашето проектно предложение, за да бъде гарантирана неговата максимална конкурентоспособност

» Ще сформираме екип от ключови експерти, които да изготвят проектното предложение и всички необходими документи, и ще следим те да отговарят на всички изисквания – законови, нормативни и програмни

» Ще входираме Вашето проектно предложение и ще следим ежедневно неговия статус, до окончателно приключване на етапа на оценка

» В този период, ще Ви подпомагаме при комуникацията с Управляващия орган на програмата, относно възникнали въпроси, уточнения и допълнително изискуеми документи.

Одобрението на едно проектно предложение и подписването на Договор за безвъзмездна помощ са само първата стъпка по дългия, обикновено от 1 до 3 години, път на усвояването на полагащите Ви се средства, от съответната програма. Строго определените, от програмите отпускащи безвъзмездна помощ, правила и процедури биха отнели много от така ценното за Вас време. В тази връзка DAV Ви предлага да бъде до Вас по време на целия проектен период, до неговото формално приключване:

» Сформиране на екип от ключови експерти, с ясно определени задачи, които ще работят в синхрон за постигането на проектната цел

» Ще създадем и ще поддържаме актуален проектен архив

» Постоянна подкрепа при комуникацията с управляващия програмата орган, както и други, свързани с проекта институции

» Изготвяне и входиране на междинни и финален технически и финансов отчет

» Изготвяне и входиране на заявки за плащане – авансово, междинно/и и финално

» Преговори с финансови институции, ако проектът предвижда използването на кредитен финансов инструмент

Устойчивостта на даден проект един от най-важните показатели за почти всички програми, предоставящи директно финансиране. С всеки изминал програмен период, след проектният контрол се засилва като понастоящем е от 3 до 5 годни след финализирането на проекта. При установени проблеми, в този времеви диапазон, с резултатите и/или активите на проекта, може да бъде наложена финансова корекция и да бъде поискано възстановяването на съответни суми по вече приключения и разплатен проект. За да намалите до минимум този риск, DAV Ви предлага следпроектно обслужване, при което:

» Ще Ви консултираме как да спазвате изискванията на съответната програма за постигане и поддържане на проектните резултати и тяхната устойчивост

» Ще осигуряваме помощ при последващ мониторинг от страна на контролният за програмата орган

» В случай на констатирани проблеми и несъответствия ще защитаваме Вашите интереси при оспорване на евентуална финансова корекция

Close Menu