Консултация и даване на становище при избор или покупка на имот – урегулирани и неурегулирани поземлени имоти

Анализът засяга естествени и природни дадености, технически, географски и комуникативни особености и качества, възможности и оптимизиране на усвояване и застрояване, очаквани устройствени параметри. Анализ на възможностите за застрояване според действащите устройствени планове.

Консултация и даване на становище при избор или покупка на имот – сграда или обект в сграда

Становището включва анализ и оценка на строително-техническо, физическо и функционално състояние на съществуващите обекти, възможности за делба, преустройства, оптимизиране, реконструкции, смяна на предназначение и др., както и за възможни интериорни решения.

Консултация и даване на становище при предстоящи инвестиционни намерения

Представлява анализ на възможностите за застрояване на имота, сравнителни характеристики за постигане на допустими устройствени параметри, при нужда изготвяне на мотивирано предложение за виза.

Консултация и даване на становище при възлагане на строителство срещу обезщетение

Консултацията засяга особените отношения между собственик /собственици/ и предприемач /строител/. Засягат се въпроси за собствеността, наследствени казуси, избор на обекти за обезщетение, принципи на обезщетението, особености на договорните отношения.

Консултации, свързани със Закона за устройство на територията – процедури, особености, казуси

Консултациите са свързани преди всичко с техническата страна на въпросите, касаещи процедури по ЗУТ. Отделни области на консултирането са както следва:

» Имотите като обект на формиране, придобиване, прехвърляне, делба и др.;

» Подробни устройствени планове – Регулиране на поземлени имоти, условия, възможности, особености. Застроителни планове;

» Подробни устройствени планове – Изменения на Планове за регулация и застрояване. Възможности, условия;

» Правила на застрояване, видове застрояване;

» Инвестиционно проектиране, съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти, Разрешение за строеж;

» Участници в строителния процес;

» Завършване на строителството, въвеждане в експлоатация;

» Ограничени вещни права върху недвижими имоти – право на строеж, право на надстрояване, право на пристрояване и право на ползване.

Close Menu